Forskellige søgeprogrammer i en demoudgave.

 

http://olenyborg.net/seek/stats.html

Programmet udskriver antallet af forekomster og en grad af hyppighed for et ord eller udtryk i Grundtvigs prædikener mellem 1832 og 1856. Eksempler: Der indtastes ”Dyd”, ”kiærlig”, ”Luther” eller ”Gud er Kiærlighed”. Ordene skal indtastes med Grundtvigs retskrivning. Programmet kan vise ændringer af Grundtvigs sprogbrug gennem tiden. Enkelte ords eller udtryks hyppighed kan også vise noget om tankegangen i Grundtvigs prædikener. For eksempel: ”Fuldkommenheds Baand”, der anvendes langt hyppigere i slutningen af 1840-erne.

 

http://olenyborg.net/seek/demo_ord4.html

Programmet udskriver de hyppigst forekommende substantiver i forbindelse med et bestemt søgeord eller udtryk. Programmet kan på den måde vise, hvilke ord (substantiver) og udtryk, der især knyttes til et givet ord eller udtryk. For eksempel: Hvilke substantiver optræder mest hyppigt i Grundtvigs prædikener, når han anvender ordet ”Næste”? Programmet kan bruges til at rekonstruere et netværk eller et skema (en enhed af viden) i teksten. Programmet kan vise, hvordan teksterne indeholder en skjult eller tavs viden ved, at bestemte ord og udtryk konsekvent sammenkædes. (Af tekniske grunde kan søgeordet forekomme i den liste, som udskrives, fordi søgeordet forekommer flere gange i den kontekst, hvori der søges – jvf f. eks. ”Næste”). I programmet udskilles en kontekst rundt om søgeordet, hvori der søges efter hyppige ord. Denne kontekst kan ændres i programmet. Når konteksten gøres mindre, viser programmet altså de ord, som forekommer tættere på søgeordet. På samme måde kan kriteriet for, hvordan et ord er hyppigt, reguleres. Listen over hyppige ord er filtreret, således at mindre vigtige substantiver (”Prædiken”, ”Søndag”) og referencer til de guddommelige personer (som ”Gud”, ”Christus”) er bortfiltreret.

 

http://olenyborg.net/seek/demo_seek.html

Programmet søger i Grundtvigs prædikener i kirkeårene 1847-1849 og finder alle de afsnit, hvori alle søgeordene forekommer. Der kan søges på 1, 2 eller 3 ord. Hvis der for eksempel søges på ”Lykke” og ”Kiærlighed” udskrives en liste med 12 afsnit for hele perioden 1847-1849. Hvis der samtidigt søges på ”Folkelighed” og ”Fæderneland”, udskriver programmet det eneste afsnit, hvori begge ordene forekommer nemlig et afsnit fra Grundtvigs prædiken den 1. januar 1848. Programmet kan bruges til at undersøge, hvordan bestemte ord og udtryk sammenkædes i netværk i Grundtvigs prædikener. Et ”afsnit” er i programmet de afsnit, som findes i Grundtvigs egen tekst. Hvis der kun søges på et enkelt ord, udskrives alle afsnit, hvori ordet forekommer. Ordet ”folkelig” forekommer for eksempel i 12 afsnit og ”Verden” i 539 afsnit i løbet af de to kirkeår.

 

http://olenyborg.net/seek/demo_seek1.html

Programmet fungerer på samme måde som det sidst nævnte søgeprogram, men i dette program kan konteksten eller antallet af tegn rundt om søgeordet reguleres. Man kan på den måde finde ord eller udtryk som er placeret tættere på eller længere væk fra søgeordet. Hvis der for eksempel søges på ”Kiærlighed” og ”Næste” for hele perioden 1847-1849 med en kontekst af 30 tegn fås ingen eksempler men hvis konteksten udvides til 60 tegn fås 14 eksempler. Når der undersøges et større tekstområde rundt om søgeordet vil der opstå flere eksempler på at de to ord optræder i en vis defineret sammenhæng. Programmet afskærer en kunstig tekstmængde for eksempel af i alt 60 tegn (fordelt ligeligt før og efter søgeordet). Hvis man for eksempel søger på ”folkelig” med en kontekst af 30 tegn fås alle eksemplerne hvor forekommer nemlig i 12 tilfælde.

 

http://olenyborg.net/seek/demo_seek_cbl.html

Programmet fungerer som det netop omtalte men undersøger dele af Grundtvigs Den christelige Børnelærdom skrevet i årene 1855 til 1861. Søg for eksempel med en kontekst af 400 tegn samtidigt på ”Kiærlighed”, ”Sandhed” og ”Kraft” som resulterer i to citater hvor Grundtvig udvikler sin teori om sammenhængen mellem de tre størrelser.

 

http://olenyborg.net/seek/ord3.html

Programmet finder de mest hyppige substantiver i et givet år og med en vis defineret grad af hyppighed. De viste ord er filtreret så at betegnelser for Gud, Kristus og Helligånden og en række mindre betydningsfulde ord (som ”Søndag”, ”Evangelium”) er bortfiltreret De oftest forekommende substantiver i Grundtvigs prædikener kan vise noget om budskabet i disse prædikener. Ved at sammenligne diakront i en tidsperiode kan ændringer i Grundtvigs tekster påvises.

 

http://olenyborg.net/seek/demo_orseek_alle_net.html

Programmet undersøger hyppigheden af, at to eller flere ord eller udtryk optræder sammen i Grundtvigs prædikener 1832-1849 og 1854-1856. Øverst indtastes et hovedord og derefter kan indtastes en række supplerende ord. Programmet undersøger i hvor høj grad de efterfølgende ord optræder sammen med hovedordet (ordet i den øverste boks) givet en bestemt definition af den kontekst uden om hovedordet som skal undersøges. Denne kontekst kan gøres mere eller mindre omfattende. Eksempel: ”Stephan” indtastes øverst som hovedordet. Hvis der yderligere med en kontekst af 400 tegn søges på andre ord kan resultatet blive: ”Helt” forekommer i 15,3 % af tilfældene, ”hellig” i 21,5 %, ”Vidne” i 23,3 %, ”Martyr” i 12,3 % og den udtrykkelige formulering den ”hellige Stephanus” optræder i 17,8 % af de tilfælde, hvor Stefan overhovedet nævnes i disse prædikener.

 

http://olenyborg.net/seek/demo_orseek_alle_net_18471849.html

Programmet fungerer som det sidst nævnte med to undtagelser: (1) Kun Grundtvigs prædikener 1847-1849 undersøges og (2) programmet udskriver de teksteksempler, som programmet finder med den kontekst – større eller mindre – som er valgt.

 

http://olenyborg.net/seek/khprocent.html

er en udskrift og sammenfatning af hvor hyppigt ordene ”Kiærlighed”, ”Hjerte” og ”Hjertelighed” forekommer i Grundtvigs prædikener 1832-1856.

 

http://olenyborg.net/seek/ord5.html

Programmet gennemlæser et års prædikener – for et af årene 1832-1856 – og udskriver en statistik og statistisk analyse af hyppige substantiver. Programmet undersøger også Grundtvigs referencer til de enkelte personer i treenigheden. Programmet kan belyse Grundtvigs sprogbrug og anvendelse af ”jeg” og ”mig” om sig selv.